Hê? th??ng y tê? My? ???i m??t va?n ?ê? l??n: M??t l???ng l??n nhan viên y tê? bi? sa tha?i trong b??i ca?nh di?ch Covid-19 cam go

2021-10-19 17:52:24
咪乐|直播| 下载 产生何种影响有待观察广晟公司的官方网站显示,其目标是要成为依靠知识产权运营实现盈利的第一家中国企业。

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Kê? t?? khi bu?ng pha?t di?ch Covid-19, vâ?n ?ê? ???t ra cho hê? thô?ng y tê? My? luôn la? câu chuyê?n ????c ca?c c? quan truyê?n thông cu?a My? quan tâm. Hiê?n nay, cu?ng v??i sô? ca nhiê?m va? sô? ca t?? vong do di?ch Covid-19 ?? My? t?ng liên tu?c, mo?i ng???i pha?t hiê?n mô?t hiê?n t???ng ky? la?, mô?t m??t mô?t l???ng l??n bê?nh nhân không ????c xe?t nghiê?m va? ?iê?u tri? ki?p th??i, m??t kha?c bê?nh viê?n ?ang câ?n gâ?p nhân viên la?i sa tha?i mô?t l???ng l??n nhân viên.

Trang web bi?nh luâ?n th??i s?? nô?i tiê?ng My? Vox ??a tin, Viê?n Altarum phi l??i nhuâ?n cu?a My? nga?y 4/4 công bô? kê?t qua? mô?t cuô?c ?iê?u tra cho thâ?y, trong tha?ng ?â?u tiên bu?ng pha?t di?ch Covid-19, trên ca? n???c My? co? khoa?ng 43.000 nhân viên y tê? bi? sa tha?i.

T?? “Th??i ba?o Niu-oo?c” phân ti?ch cho r??ng, hiê?n t???ng kha?c th???ng na?y liên quan ?ê?n viê?c bê?nh viê?n r?i va?o ca?nh kho? kh?n vê? ta?i chi?nh. Ha?ng chu?c bang cu?a My? ?a? ra lê?nh yêu câ?u ta?m ?i?nh chi? ca?c ca phâ?u thuâ?t không khâ?n câ?p ?ê? da?nh ca?ng nhiê?u nguô?n l??c y tê? cho bê?nh nhân Covid-19. Chi?nh vi? vâ?y, nhiê?u bê?nh viê?n ?ô?i m??t ti?nh tra?ng nguô?n thu gia?m ma?nh. T?? ?o? xuâ?t hiê?n mô?t l???ng l??n nhân viên y tê? bi? gia?m l??ng, sa tha?i ho??c buô?i pha?i nghi? phe?p.

Mô?t m??t la? mô?t l???ng l??n nhân viên y tê? thâ?t nghiê?p, m??t kha?c la? ca?c khu v??c bi? a?nh h???ng n??ng nê? cu?a di?ch Covid-19 nh? Niu-oo?c, v.v. ?ang ?ô?i m??t vâ?n ?ê? thiê?u nhân viên y tê?. Vê? viê?c na?y, sau khi kêu go?i nhân viên y tê? nghi? h?u va? sinh viên y khoa tham gia hô? tr?? công ta?c chô?ng di?ch, Niu-oo?c m??i ?ây ?a? b??t ?â?u kêu go?i nhân viên y tê? trên pha?m vi ca? n???c. Nh?ng, c? quan liên quan cu?a chi?nh quyê?n không gia?i quyê?t vâ?n ?ê? sinh kê? cho nh??ng nhân viên y tê? ti?nh nguyê?n tham gia chô?ng di?ch.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度